Cơ hội tiếp cận thêm hàng nghìn Khách hàng tiềm năng mỗi ngày từ Ninh Hiệp Online

Tìm hiểu ngay

Điều khoản sử dụng

Chào mừng đến với trang web của Ninh Hiệp News. Đây là các điều khoản và điều kiện chi phối việc bạn sử dụng trang web này.

Việc sử dụng trang web này cho chúng tôi biết rằng bạn đã đọc và chấp nhận Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ các phần sau. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng chọn không tham gia trang web này hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này. Các Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả các trang web do Ninh Hiệp News sở hữu và điều hành. Tờ báo có quyền chấm dứt Tư cách thành viên và từ chối quyền truy cập vào Trang web đối với bất kỳ ai vi phạm Điều khoản Dịch vụ này.

Các thay đổi trong tương lai.

Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào trong tương lai. Không có thông báo thay đổi riêng lẻ nào sẽ được cung cấp cho Người dùng. Do đó, vui lòng định kỳ kiểm tra và xem lại Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Bảo mật để đảm bảo rằng bạn luôn đồng ý tuân thủ chúng. Trừ khi bạn chấm dứt đăng ký và sử dụng trang web này hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này, bạn sẽ bị ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi tiếp theo nào đối với các Điều khoản này.

Bản quyền

Tất cả thông tin, nội dung, dịch vụ và phần mềm được đăng, truyền hoặc sử dụng liên quan đến các trang của Ninh Hiệp News, bao gồm, nhưng không giới hạn ở tin bài, đánh giá, thư mục, hướng dẫn, văn bản, ảnh, hình ảnh, minh họa, clip âm thanh, video, html, mã nguồn và đối tượng, nhãn hiệu, biểu trưng và những thứ tương tự, cũng như lựa chọn của chúng. và thỏa thuận này, thuộc sở hữu của Ninh Hiệp News, và các công ty liên kết. Bạn chỉ có thể sử dụng Nội dung trực tuyến và chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Nếu bạn vận hành một Trang web và muốn liên kết đến bất kỳ trang web nào do Ninh Hiệp News sở hữu và điều hành, bạn có thể làm như vậy với điều kiện là bạn đồng ý chấm dứt các liên kết đó theo yêu cầu của Ninh Hiệp News và bạn không tiết lộ hoặc ngụ ý bất kỳ sự tài trợ nào của trang web của bạn. Không được phép sử dụng bất kỳ mục đích nào khác nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của Ninh Hiệp News. Việc sử dụng được phép được mô tả trong Đoạn này là tùy theo quyết định của bạn bất kỳ lúc nào với các Điều khoản Dịch vụ này.

Ví dụ: bạn không được xuất bản lại bất kỳ phần nào của Nội dung trên bất kỳ trang Internet, Mạng nội bộ hoặc mạng ngoại vi nào hoặc nhúng Nội dung vào bất kỳ cơ sở dữ liệu, biên dịch, lưu trữ hoặc bộ nhớ cache nào. Bạn không được phép phân phối bất kỳ Nội dung nào cho người khác, cho dù để thanh toán hay xem xét khác, và bạn không được sửa đổi, sao chép, đóng khung, lưu vào bộ nhớ cache, tái sản xuất, bán, xuất bản, truyền, hiển thị hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Nội dung từ trang của chúng tôi. Bạn không được sửa chữa hoặc sao chép Nội dung của chúng tôi mà không có sự cho phép bằng văn bản. Bạn đồng ý không dịch ngược, đảo ngược thiết kế hoặc tháo rời bất kỳ phần mềm hoặc sản phẩm hoặc quy trình nào khác có thể truy cập được thông qua Ninh Hiệp News, không chèn mã hoặc sản phẩm hoặc thao tác nội dung của Ninh Hiệp News theo bất kỳ cách nào ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và không sử dụng một số phương thức khai thác dữ liệu, phương pháp thu thập hoặc trích xuất dữ liệu.

Yêu cầu sử dụng Nội dung cho bất kỳ mục đích nào khác với những gì được cho phép trong Điều khoản Dịch vụ này bạn có thể gửi e-mail đến Biên tập viên của Ninh Hiệp News tại moc.liamgobfsctd@peihhninenilno. Trong một số trường hợp, bạn có thể xin giấy phép để sử dụng từng tin bài xuất hiện trên bất kỳ trang web nào của Ninh Hiệp News thông qua các tính năng trực tuyến mà chúng tôi đã chỉ định cụ thể. Ví dụ: gửi một câu chuyện qua e-mail cho bạn bè hoặc mua một bức ảnh.

Tờ báo tôn trọng sở hữu trí tuệ của người khác và không có khiếu nại về bản quyền của nội dung thuộc sở hữu của bên thứ ba hoặc thuộc phạm vi công cộng. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền hoặc bạn biết về bất kỳ tài liệu vi phạm nào trên bất kỳ trang web nào của Ninh Hiệp News, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.

Tư cách thành viên, Đăng ký, Chấm dứt và Mật khẩu

Để sử dụng một số chức năng của bất kỳ dịch vụ do Ninh Hiệp News cung cấp, bạn phải đăng ký trên (các) mẫu được cung cấp. Nếu bạn trở thành Thành viên của Ninh Hiệp News, hoặc bất kỳ trang web hoặc dịch vụ liên kết nào của chúng tôi. Bạn chấp nhận trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra với Tài khoản và Mật khẩu của bạn, và bạn đồng ý không bán, chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng Tư cách thành viên của bạn hoặc bất kỳ quyền Thành viên nào khác.

Khi bạn đăng ký, bạn đồng ý cung cấp thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân theo yêu cầu của mẫu đăng ký của Dịch vụ và để duy trì và cập nhật kịp thời thông tin bạn cung cấp. Chúng tôi có quyền chấm dứt tư cách thành viên của bạn bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì và không cần thông báo. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập vào phần dịch vụ bị ảnh hưởng bởi việc hủy hoặc chấm dứt đó. Các hạn chế áp đặt cho bạn đối với tài liệu được tải xuống từ bất kỳ dịch vụ nào cũng như các tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý được quy định trong các Điều khoản dịch vụ này, sẽ vẫn tồn tại.

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn để những người khác bên ngoài nhà bạn không thể truy cập vào Ninh Hiệp News bằng cách sử dụng toàn bộ hoặc một phần tên của bạn mà không có sự cho phép của bạn. Nếu bạn tin rằng ai đó đã truy cập vào tên thành viên và / hoặc mật khẩu của bạn mà không có sự cho phép của bạn, vui lòng gửi email cho chúng tôi ngay lập tức. Ninh Hiệp News không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không bảo vệ mật khẩu hoặc thông tin tài khoản của mình.

Giấy phép cho Ninh Hiệp News

Đăng thông báo, tải lên tệp, cung cấp thông tin, giao tiếp với hoặc bằng cách khác đưa vào bất kỳ tài liệu nào của chúng tôi trang web, cấp cho Ninh Hiệp News và các Ninh Hiệp News liên kết một quyền không có tiền bản quyền, vĩnh viễn, không độc quyền, không hạn chế và giấy phép để sử dụng, sao chép, sửa đổi, đăng, lưu trữ, lưu trữ, phân phối, sao chép và tạo ra các tác phẩm bắt nguồn từ chúng. Thông tin, dưới mọi hình thức, phương tiện, phần mềm hoặc công nghệ hoặc bất kỳ hình thức nào hiện có hoặc được phát triển trong tương lai.

Không giới hạn tính tổng quát của thuật ngữ trên, bạn cho phép Ninh Hiệp News chia sẻ thông tin trên tất cả các trang Ninh Hiệp News, các trang web Ninh Hiệp News khác và sử dụng tên của bạn và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng tài liệu mà bạn cung cấp. Tất cả các quyền trong các điều khoản này được cấp mà không cần phải bồi thường thêm dưới bất kỳ hình thức nào cho bạn và không cần xin phép thêm.

Các tính năng tương tác

Các dịch vụ được cung cấp bởi Ninh Hiệp News hoặc bất kỳ trang web liên kết nào của Ninh Hiệp News có thể bao gồm nhiều tính năng, chẳng hạn như bảng thông báo, hình ảnh các phòng trưng bày, nhận xét và các tính năng tương tác khác sẽ cho phép phản hồi tới Ninh Hiệp News và tương tác thời gian thực giữa những người dùng. Những tính năng này được cung cấp để mang đến cho người dùng một trang tin tức có tương tác thú vị và kích thích để bày tỏ ý kiến ​​của họ và chia sẻ ý tưởng và thông tin. Ninh Hiệp News không thể và không kiểm soát tất cả các tài liệu do người dùng và nhà cung cấp thông tin bên thứ ba xuất bản hoặc truyền đi.

Đây là điều kiện để bạn sử dụng các dịch vụ này. rằng bạn thực hiện phán đoán tốt nhất của mình và không:

• Hạn chế hoặc ngăn chặn bất kỳ (các) mục đích sử dụng nào khác sử dụng và tận hưởng dịch vụ.

• Đăng bất kỳ tài liệu nào có chứa ngôn ngữ hoặc cách diễn đạt thô tục, tục tĩu, lăng mạ, căm thù hoặc phân biệt chủng tộc, văn bản, hình ảnh hoặc hình minh họa có mùi vị kém hoặc các cuộc tấn công một người, chủng tộc hoặc tôn giáo.

• Đăng bất kỳ tài liệu nào đe dọa, sai sự thật, phỉ báng, gây hiểu lầm, gian lận, không công bằng và không chính xác, chứa những tuyên bố phóng đại thô bạo hoặc không có căn cứ, vi phạm quyền riêng tư của bất kỳ bên nào, có hại một cách vô lý hoặc xúc phạm bất kỳ cá nhân, cộng đồng, hiệp hội, doanh nghiệp hoặc nhóm nào.

• Vi phạm bất kỳ quyền nào của Ninh Hiệp News hoặc bất kỳ của các chi nhánh của chúng tôi.

• Đăng bất kỳ đối tác thực sự nào phân biệt đối xử hoặc đề cập đến những vấn đề như vậy theo bất kỳ cách nào bị pháp luật cấm.

• Làm gián đoạn, can thiệp hoặc nói cách khác là làm hỏng hoặc vi phạm tính bảo mật của Ninh Hiệp News, hoặc bất kỳ dịch vụ, tài nguyên, mật khẩu, máy chủ hoặc mạng nào thông qua Ninh Hiệp News hoặc các trang liên kết hoặc liên kết.

• Đăng bất kỳ tài liệu nào có chứa hoặc liên kết đến vi rút hoặc vi rút khác. các tệp có hại, gây rối hoặc phá hoại.

• Sử dụng hoặc cố gắng sử dụng danh tính, tài khoản, mật khẩu, dịch vụ hoặc hệ thống của người khác, trừ khi được Điều khoản Dịch vụ cho phép rõ ràng.

• Đăng bất kỳ tài liệu nào bao gồm tài liệu có bản quyền hoặc độc quyền khác dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép của chủ sở hữu tài liệu.

• Đăng bất kỳ tài liệu nào bao gồm quảng cáo, khuyến mại hoặc ưu đãi cho việc buôn bán bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào, ngoại trừ trong các khu vực được chỉ định cụ thể cho mục đích đó, nếu có.

• Đăng bất kỳ tài liệu nào vi phạm hoặc khuyến khích bạn vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào của thành phố, tiểu bang, liên bang hoặc quốc tế.

• Ninh Hiệp News có quyền xóa mọi thông tin liên lạc vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì hoặc theo quyết định của mình, nhưng không có nghĩa vụ phải xem xét hoặc xóa nội dung đó. Ninh Hiệp News cũng có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào cần thiết để tuân thủ bất kỳ luật, quy định hoặc yêu cầu nào của chính phủ, hoặc từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc một phần, mà theo quyết định riêng của Ninh Hiệp News là phản cảm hoặc vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này.

Thương mại điện tử và Giao dịch trên các trang web của chúng tôi

Ninh Hiệp News có thể cho phép bạn tham gia vào một giao dịch liên quan đến việc mua một sản phẩm hoặc dịch vụ, chẳng hạn như đăng ký một tờ báo, báo in hoặc quảng cáo theo dòng, một bản in của một bức ảnh, sản phẩm nhiếp ảnh, phiếu giảm giá hoặc hàng hóa và dịch vụ hữu hình khác. Dịch vụ có thể được quản lý bởi tờ báo hoặc bởi một công ty liên kết. Dịch vụ cũng có thể có điều khoản dịch vụ bổ sung và chính sách bảo mật đóng vai trò như một phụ lục của điều này.

Để phục vụ hiệu quả hơn, các giao dịch thẻ tín dụng và thực hiện đơn hàng thường do bên thứ ba xử lý. Các bên thứ ba này có thể có các hoạt động thu thập dữ liệu và quyền riêng tư riêng biệt, vì vậy hãy nhớ đọc các thông lệ này. Nếu bạn lo lắng về tính bảo mật của thẻ tín dụng trực tuyến của mình, trong hầu hết các trường hợp, một số điện thoại sẽ được cung cấp để bạn có thể gọi điện đặt hàng qua điện thoại. Ninh Hiệp News không chịu trách nhiệm về sự thành công hoặc bảo mật của các giao dịch do bên thứ ba thực hiện hoặc xử lý. Ninh Hiệp News không chịu trách nhiệm về chất lượng, độ chính xác, kịp thời, độ tin cậy hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba này. Bạn đồng ý giải phóng cho Ninh Hiệp News và các chi nhánh khỏi bất kỳ thiệt hại nào mà bạn phải chịu, đồng thời đồng ý không khẳng định bất kỳ khiếu nại nào chống lại họ, phát sinh từ việc bạn mua hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn từ các bên thứ ba thông qua Ninh Hiệp News.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm

Trong khi Ninh Hiệp News nỗ lực hợp lý để bao gồm thông tin chính xác và cập nhật, không bảo đảm hoặc tuyên bố về tính chính xác của Nội dung và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong Nội dung. Ninh Hiệp News không đại diện hoặc đảm bảo rằng việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào sẽ không vi phạm quyền của bên thứ ba. Ninh Hiệp News không chịu trách nhiệm về các hành động của bên thứ ba hoặc đối với nội dung do người khác cung cấp hoặc xuất bản.

Bởi vì các dịch vụ do Ninh Hiệp News cung cấp có thể bao gồm các liên kết và con trỏ đến các trang web Internet, nội dung và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Ninh Hiệp News hoặc công ty liên kết, cũng như các chi nhánh đều không hoạt động hoặc kiểm soát về bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà các bên thứ ba có thể cung cấp trên hoặc thông qua Ninh Hiệp News hoặc trên một trang web được liên kết bởi Ninh Hiệp News. Nội dung của trang web này và bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được cung cấp “nguyên trạng”, “sẵn có” và không có bất kỳ hình thức bảo đảm nào dù rõ ràng hay ngụ ý.

Trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, Ninh Hiệp News từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Ninh Hiệp News không đảm bảo rằng trang web này hoặc bất kỳ tính năng nào sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa, hoặc trang web này, bao gồm các bảng thông báo, hoặc các máy chủ cung cấp nó, sẽ không có vi-rút hoặc các thứ khác lỗi. các thành phần có hại.

Tất cả các dịch vụ chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không nhằm mục đích thương mại hoặc đầu tư hoặc cho mục đích thương mại. Báo giá cổ phiếu và quỹ tương hỗ, và tin tức tài chính liên quan đến cổ phiếu có thể bị trì hoãn ít nhất 20 phút, theo yêu cầu của các sở giao dịch chứng khoán và / hoặc dịch vụ thông tin tài chính. Không nên sử dụng dịch vụ trong bất kỳ hoạt động có rủi ro cao nào, nơi có thể dẫn đến thiệt hại hoặc thương tích cho con người, tài sản, môi trường, tài chính hoặc công việc kinh doanh trong trường hợp có lỗi. Bạn hoàn toàn chịu mọi rủi ro cho việc sử dụng đó.

Trong mọi trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự sơ suất của Ninh Hiệp News hoặc các chi nhánh chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt hoặc do hậu quả bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại liên quan đến việc truy cập trái phép hoặc thay đổi đường truyền hoặc dữ liệu, nội dung của bạn hoặc bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung, ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó hoặc những thiệt hại do việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng, các tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của Ninh Hiệp News, hoặc các tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua Ninh Hiệp News. Bạn đặc biệt thừa nhận và đồng ý rằng Ninh Hiệp News không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp nào của bất kỳ người dùng nào.

Back to top button